Onze visie

Mensen staan aan de basis van elke verandering. Niet organisaties veranderen, maar mensen in deze organisaties veranderen.

Resultaten worden door mensen gehaald, door denkwerk, handenwerk, praatwerk. Niet door machines, computers of organigrammen...

 

Bij het doorvoeren van veranderingen is er een juiste balans nodig tussen zogenaamde "zachte" aspecten (communiceren, leren, stimuleren,teamwork, etc.) en "harde" aspecten (plannen, organiseren, budgetteren, beheersen, sturen, etc.) van een verandertraject. Misschien moeten we het geen balans noemen maar juist disbalans: de aandacht in het proces dient voor 80% besteed te worden aan de "zachte" aspecten en voor 20% aan de "harde" aspecten.

Met andere woorden: zet de mens centraal in het verandertraject, dan komt de beweging en blijft de beweging in de verandering. Niet alleen in denken en in woorden maar ook in het doen!

 

Helaas zie je in veel verandertrajecten een precies tegenovergestelde beweging: veel focus op ‘harde’ zaken en nauwelijks focus op de menskant.

Wij zijn er in de kern van overtuigd dat echte focus op communicatie en samenwerken de basis is voor elke duurzame verandering. Het blijkt ook uit veel onderzoeken  rondom mislukte en niet-succesvolle verandertrajecten: het gemis aan transparante communicatie en geen explicite aandacht om met elkaar te leren, te leren samen te werken en samen te werken.

 

Meer over veranderen.

 

De samenleving is continue aan verandering onderhevig op allerlei gebied. Dit betekent dat mensen steeds weer nieuwe dingen moeten leren cq. af moeten leren. Of het nu gaat om een maatschappelijke verandering of om veranderingen binnen een bedrijf of gezin. Veranderen blijft voor iedereen een lastig proces.

Het is niet iets waar iedereen meteen voor staat te juichen, hoewel het toch belangrijk of noodzakelijk kan zijn. En als de verandering dan uiteindelijk doorgezet is, hoe voorkomen we dan om weer in oud gedrag te vervallen. Met andere woorden hoe borgen we de verandering?

 

Wij zijn van mening dat als mensen het inzicht hebben in de meerwaarde van de verandering voor henzelf in de ruimste zin van het woord, zij dan pas te mobiliseren zijn voor verandering. Deze meerwaarde is belangrijk en kan zowel materieel als immaterieel zijn.

 

Hiermee creëer je draagvlak voor een verandering. Dan pas volgt de stap van het ondergaan van de verandering door te leren en door te doen. Wanneer mensen zelf invloed hebben op het veranderproces, doordat zij deze mede hebben vormgegeven en zien welke positieve invloed de verandering op hun dagelijks werk kan hebben, zal niet alleen het veranderproces soepel verlopen, maar wordt de verandering ook geborgd voor de toekomst.